View count: 635

Awards

Fellow of professional society No. Name

IEEE

8 Chun-Hsiung Chen, Jing-Shown Wu, Si-Chen Lee, Chen-Shui Tsai, Chi-Kuang Sun, Powen Hsu , Ching-Fuh Lin, Chee-Wee Liu
OSA 7 C.C. (Chih-Chung) Yang ,Chen-Shui Tsai, Chi-Kuang Sun, Hung-Chun Chang, Gong-Ru Lin, Jian-Jang Huang, Sheng-Lung Huang
SPIE 7 Chen-Shui Tsai, Chi-Kuang Sun, Gong-Ru Lin, Ching-Fuh Lin, C. C. (Chih-Chung) Yang, Zhe-Chuan Feng, Jian-Jang Huang
IET 1 Gong-Ru Lin
APAM 2 Ching-Fuh Lin, Si-Chen Lee
RMS 1 Chi-Kuang Sun
IOP 1 Gong-Ru Lin
SID   1 Chung-Chih Wu