View count: 3435

Awards

Fellow of professional society No. Name

IEEE

5 Chen-Shui Tsai, Chi-Kuang Sun, Ching-Fuh Lin, Chee-Wee Liu, Gong-Ru Lin    
Optica (Formerly OSA) 8 C.C. (Chih-Chung) Yang ,Chen-Shui Tsai, Chi-Kuang Sun, Gong-Ru Lin, Jian-Jang Huang, Sheng-Lung Huang, Jiun-Haw Lee, Chao-Hsin (Wayne) Wu
SPIE 8 Chen-Shui Tsai, Chi-Kuang Sun, Gong-Ru Lin, Ching-Fuh Lin, C. C. (Chih-Chung) Yang, Zhe-Chuan Feng, Jian-Jang Huang
IET 1 Gong-Ru Lin
APAM 2 Ching-Fuh Lin
RMS 1 Chi-Kuang Sun
IOP 1 Gong-Ru Lin
SID   2 Chung-Chih Wu, Jiun-Haw Lee